3. Kişi Haczin Kaldırılmasını Şikayet Yoluyla İsteyebilir

Tem 23, 2020 | İcra Hukuku

3. Kişi Haczin Kaldırılmasını Şikayet Yoluyla İsteyebilir
3. Kişi Haczin Kaldırılmasını Şikayet Yoluyla İsteyebilir

3. Kişi Haczin Kaldırılmasını Şikayet Yoluyla İstemesi

 

Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E., 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur. Takipte borçlu sıfatı bulunmayan üçüncü kişinin, mülkiyeti kendisine ait taşınmaza konulan haczin kaldırılmasını icra mahkemesinden şikayet yolu ile isteme hakkı vardır.

 

Bu yönde ilgili yargıtay kararı da şu şekildedir:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine başvurarak, borçlunun borcundan dolayı şikayetçi adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin reddi ile birlikte şikayetçi aleyhine tazminata karar verildiği görülmektedir.

 

Somut olayda; borçlu şirket ile şikayetçi arasında düzenlenen … Noterliği’nin 27.04.2012 tarih ve 02234 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” ile borçlu … ile şikayetçi arasında düzenlenen… Noterliği’nin 21.11.2011 tarih ve 05374 yevmiye nolu “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Satış Vaadi İnşaat Sözleşmesi”ne dayalı olarak, şikayetçinin yüklenicilere vermeyi taahhüt ettiği…İli… İlçesi 252 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapuda şikayetçi adına kayıtlı bağımsız bölümlerinin tapu kaydına 05.03.2013 tarihinde haciz konulduğu anlaşılmaktadır.

 

Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E., 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur. Takipte borçlu sıfatı bulunmayan üçüncü kişinin, mülkiyeti kendisine ait taşınmaza konulan haczin kaldırılmasını icra mahkemesinden şikayet yolu ile isteme hakkı vardır.

 

O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile haciz tarihinde şikayetçi adına kayıtlı olan taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Öte yandan, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu İİK’nun 16. maddesi gereğince şikayet olup, şikayetin kabulü yada reddi halinde tazminata hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığından, mahkemece şikayetçi aleyhine tazminata hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır.

 

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. (12. Hukuk Dairesi 2015/25650 E. , 2016/2129 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.