10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçesi Örneği

………. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : ……

                                    ……..

 

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

 

DAVALI                     : ……

                                    ……..

KONU                        : 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesine Dayalı Tahliye İstemimiz Hk.

ESAS DEĞER : 18,000.00-TL.

AÇIKLAMALAR        :

                            1-Davalı, “……. Mah. ……….. Sok. Dış Kapı No:50 İç Kapı No:5 Kadıköy/İstanbul” adresindeki mülkiyeti müvekkile ait taşınmazda, 01/10/2007 tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca kiracı sıfatıyla ikamet etmekteyken, müvekkil 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesine Dayalı dayalı olarak; Kadıköy 1. Noterliğinden 08/01/2018 tarih, 00233 yevmiye numaralı ihtarnameyikeşide etmiş, davalı keşide edilen ihtarnameyi 10/01/2018 tarihinde tebellüğ etmesine rağmen, kendisine verilen süre içerisinde taşınmazı tahliye etmemiştir. Davalı/kiracının en son ödediği aylık kira bedeli 1,500.00-TL’dir.

                             2TARAFLAR ARASINDA AKDEDİLMİŞ 01/10/2007 TARİHLİ KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE DAVALININ HALEN İKAMET ETTİĞİ TAŞINMAZDA 10 YILLIK OTURMA SÜRESİ 30/09/2017 TARİHİNDE DOLMUŞTUR. 10 YILLIK UZAMA SÜRESİNİ İZLEYEN YILIN BİTİM TARİHİ İSE; 30/09/2018’DİR.

                             6098 Sayılı Borçlar Kanununun “… Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler…” şeklindeki 347.maddesine göre mecurun tahliye edilmesi için, maddede öngörülen sürelere uygun şekilde, anılan ihtarname keşide edilerek kira sözleşmesi feshedilmiş, ancak mecur davalı tarafından kendisine ihtarname ile verilen sürede tahliye edilmemiştir.

                          

                           3-Kiracıya süresinde ihtarname gönderilerek, mecuru 30/09/2018 tarihi itibarıyla TAHLİYE ETMESİ, aksi takdirde aleyhine 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesi Delaletiyle Tahliye Davası’ ikame edileceği, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafına yükleneceği ihtar edilmiş olmasına rağmen taşınmaz tahliye edilmediğinden, 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesine dayanarak işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                 : Kira Sözleşmeleri, Tapu Kaydı, Kadıköy 1. Noterliğinin 08/01/2018 Tarih 00233 Yevmiye Numaralı İhtarnamesi, Gerekmesi Halinde Tanık ve Her Tür Yasal Delil.

  1. NEDENLER : 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesi ve İlgili Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle yargılama yapılarak, haklı davamızın kabulü ile, Kiracı/Davalının………….. Mah. ………. Sok. No:50 D:5 Kadıköy/İstanbul” adresindeki TAŞINMAZDAN 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 347. Maddesi uyarınca TAHLİYESİNE, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.02/10/2018

                                                                            Davacı Vekili

                                                                                     ………………………..

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.