İlamsız İcra Ne Demektir?

İlamsız İcra Ne Demektir?

İcra hukukunun temelinin ilamsız icra olduğu söylenebilir. İlamsız icra, bir mahkeme kararına dayanmak zorunda olmayan icra çeşidi olarak nitelendirilebilir.

Bu takip çeşidinde, alacaklı önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, doğru­dan icra takibi başlatabilir. Hatta ilamsız icrada alacaklının, icra takibi yapmak için elinde herhangi bir belge veya senet olması da gerekmez.

Ancak, ilamsız icra, ancak para ve teminat alacağı için mümkündür. Bunun dışında kalan alacaklar için doğrudan ilamsız icra takibi yapılamaz. Yabancı devlet aleyhine de ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

İlamsız icra da, genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yo­lu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

İLAMSIZ İCRADA YETKİ

İlamsız icrada genel yetkili icra dairesi , borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Yani, hakkında özel bir yetki kuralı öngörülmemişse her takip borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesine yapılır. Ayrıca HMK’da düzenlenmiş olan özel yetki halleri ilamsız icrada da uygulama alanı bulacaktır.

İlamsız icrada yetki, kesin ve kamu düzenine ilişkin olmadığı için yetki sözleşmesi yapılması mümkündür. Yetki kamu düzenine ilişkin olmadığı için icra dairesi yetkili olup olmadığını re’sen dikkate alamaz. İcra daire­sinin yetkisiz olduğunun, borçlu tarafından itiraz yoluyla ileri sürülmesi gerekir.

Borçlu yetki itirazını, ödeme emrine itiraz süresi içinde esas hakkındaki itirazıyla birlikte icra dairesinde ile­ri sürmelidir.

Borçlu borca veya imzaya itiraz etmeden yalnızca yetki itirazında da bulunabilir. Yetki itirazı icra takibini kendiliğinden durdurur.

Bunun üzerine alacaklı iki şekilde hareket edebilir:

  • Alacaklı yetki itirazını kabul ederse, dosyanın yetkili icra dairesini gönderilmesini ister. Bunun üzerine, yetkisiz icra dairesi, dosyayı yetkili icra dairesine gönderir. Dosyayı alan yetkili icra dairesi, borçluya yeni bir ödeme emri gönderir. Borçlu, bu yeni ödeme emrine karşı yetki itirazında bulunamaz. Ancak borca veya im­zaya itiraz edebilir.
  • Alacaklı yetki itirazını kabul etmezse, yetki itirazını hükümden düşürerek takibe devam edilmesini sağlaması gerekir.

Bunun için alacaklının başvurabileceği yollar şu şekildedir:

  • Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuşsa, alacaklı itirazı hükümden düşürmek için sadece itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir. Bu halde alacaklı genel mahkemede itirazın iptali davası aça­maz.
  • Borçlu esasa ilişkin itirazla birlikte yetki itirazında bulunmuşsa alacaklı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması isteyebileceği gibi genel mahkemede itirazın iptali davası da açabilecektir.

Eğer yetkisiz bir icra dairesinde takip başlatılırsa, borçlu yetki itirazında bulunur. İcra dairesinin yetkisi ka­mu düzenine ilişkin olmadığından, icra dairesi kendiliğinden yetkili olup olmadığını inceleyemez. Borçlunun yetki itirazında bulunması halinde, icra takibi durur. Bu itiraz giderilmeden takibe devam edilemez.

Yorumlar (1)

Teşekkür ederim sayın avukatım verdiğiniz bilgiler gayet net ve aydınlatıcı…

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.