İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra Mahkemesi Ne demektir? Görevleri Nelerdir?

İcra mahkemesi (eski adı, “icra tetkik mercii”), icra-iflas dairelerini denetlemek ve icra-iflas hukukundan do­ğan bazı işlere bakmak üzere oluşturulmuş, özel görevli, tek hakimli, bir ilk derece mahkemesidir.

İcra mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu nedenle icra mahkemelerinde dava ve işler adli tatilde de görülür. Yani icra daireleri ve icra mahkemeleri adli tatile tabi değildir.

Bir yerde icra mahkemesi yoksa, onun görevine giren işlere, asliye hukuk mahkemesi, icra mahkemesi sı­fatıyla bakar.

İcra mahkemesi, icra dairelerinin işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle­mek ve kanunla kendisine verilen diğer icra görevlerini yerine getirmek üzere, icra dairesinin üstünde, icra da­iresini devamlı gözetim ve denetim altında tutan organdır.

Her asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde bir icra mahkemesi bulunur. İş yükü fazla olan yerlerde HSYK’nın olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından icra mahkemesinin birden fazla dairesi kurula­bilir. Bu durumda birden fazla icra mahkemeleri arasındaki ilişki “iş dağılımı” ilişkisi olup HSYK tarafından be­lirlenir.

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yerlerde icra mahkemesinin görev alanına giren dava ve işlere, o yer­deki asliye hukuk mahkemesi tarafından icra mahkemesi sıfatıyla bakılacaktır.

İcra mahkemeleri, kural olarak sınırlı inceleme yetkisine sahip olan bir mahkemedir. Bu mahkemelerde ku­ral olarak belgeler üzerinde inceleme yapılır ve kural olarak duruşma yapılmaz. Tanık ve yemin deliline kural olarak başvurulamaz. Bu nedenledir ki, bu mahkemelerin verdiği kararlar, maddi anlamda kesin hüküm gücü­ne sahip değildir.

İcra mahkemesi hakimleri reddedilebilir. Bu konuda HMK hükümleri uygulanır. Ret talebinde bulunan dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Ret talebin reddi hakkındaki kararın temyi­zi, icra mahkemesinin işe bakmasına engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın bozulması halinde reddedilen hakimin verdiği kararın yerine getirilmesi geri bırakılır.

İcra Mahkemesinin Başlıca Görevleri

 • Şikayetleri incelemek
 • İtirazın geçici ve kesin kaldırılmasını incelemek
 • Hacizde ve iflasta mal iflas masası elinde ise açılacak olan istihkak davalarına bakmak
 • İhalenin feshini şikayet yoluyla incelemek
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline karşı yapılan şikayetleri incelemek
 • İcra takibinin iptali ve talikine karar vermek (itfa-zamanaşımı-imhal sebebiyle)
 • Gecikmiş itiraz talebi icra mahkemesine yapılır
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz icra mahkemesine yapılır
 • İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
 • İflas idaresi üyelerini seçmek
 • Adi konkordatoda konkordato teklifini almak, borçluya konkordato mühleti vermek, konkordato komise­ri atamak ve komiserin ücretini belirlemek
 • Konkordatoda borçlunun kabul etmediği çekişmeli alacakların, konkordato çoğunluğunun hesabında dikkate alınıp alınmayacağına karar vermek
 • İcra iflas suçları hakkında ceza vermek
 • İpotek alacaklısının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkinine karar vermek

Dava olarak, icra mahkemesinde bakılan tek dava,  istihkak davasıdır.

İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları

İstinaf

İcra mahkemesinin icra dairesi tarafından hesaplanan vekalet ücreti, 103 davetiyesinin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şek­li, kıymet takdirine ilişkin şikayet, ihaleye katılmak için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdu­rulması satış ilanının iptali, süresi içinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, iflas idaresinin oluş­turulması, icra mahkemesinin iflas idaresinin işlemleri hakkında şikayet üzerine verdiği kararlara karşı, iflas idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve icranın geri bırakılmasına ilişkin kararla- rı dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu hak veya malın değer veya miktarının bin lirayı geçmesi şartıyla isti­naf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğden itibaren 10 gündür. İstinafta pa­rasal sınır 2017 yıl için 2160 liradır.

Temyiz

Bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde temyiz yoluna başvu­rulabilir. Temyizde parasal sınır 10 bin liradır.

İstinaf ve temyiz hakkında HMK’ya ilişkin hükümler uygulanır.

İcra hukukunda genel mahkemelerin görevine giren davalar

 • İtirazın iptali davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat (geri alma) davası
 • Hacizde ve iflasta sıra cetveline itiraz davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İflas davası
 • İflasta mal üçüncü kişi elinde ise açılacak olan istihkak davası
 • İhtiyati haciz kararı verilmesi
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 4,67 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Nejdet alp dedi ki:

  13.01.2019 tarihinde garanti bankasından aldığım sgk emekli maaşım hesabına ing bank avukatı tarafından, icradairesi kanalıyla 15260 tl bloke konuldu. Bu nedenle maaşımı çekemiyorum. Kredi çekerken muvafakatname verdimmi hatırlamıyorum. Haczi koyan icra dairesine sgk emekli maaşım haciz konulamaz diye denizli nöbetci icra dairesinden dilekçe gönderdim. Blokeyi kaldırmak için ne yapmalıyım

 2. Mehmet dedi ki:

  Merhaba, Boğaziçi Elektrik tarafından 6 -7 ay önce oturmadığım yerde, kullanmadığım sayaç üzerine kaçak kullanım cezası kesildi. Itiraz ettim kabul edilmedi, Icra takibine başlanılmış, dün itiraz için gittim, 7 gün süresi varmış burdan bir şey çıkmaz, dava yoluna git dediler. Şimdi benim icra takibini durdurmak için hangi mahkemeye başvurmam gerekiyor; İcra mahkemesine mi, genel yetkili mahkemelere mi? Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe